شما با ورود به مدیریت حساب اینترنتی خود می‌توانید خدمات متنوعی همچون خدمات غیرحضوری شاتل موبایل، مدیریت حساب، خرید شارژ و بسته‌ها و پیشنهادهای ویژه مربوط به خود را در هر لحظه دریافت کنید.


مشتریان شاتل موبایل می‌توانند با نصب برنامه کاربردی شاتل موبایل من می‌توانند خدمات متنوع شامل خدمات غیرحضوری شاتل موبایل، مدیریت حساب، خرید شارژ، بسته‌ها و پیشنهادهای ویژه مربوط به خود را در هر لحظه استفاده کنند.